امکان دیدارامام عصرعج
35 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی دانشگاه ازاداسلامی واحدساوه سال اول شماره چهارم زمستان 1390
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امکان دیدار امام عصرعج درغیبت کبری ازمسایل موثربرفضای فکری واعتقادی جامعه تشیع است وباتوجه به اینکه غیبت ان حضرت خفای عنوانی است نه خفای شخصی هرچند اصل اولی برعدم ملاقات با ان حضرت است اماملاقات باان حضرت استثنائاامکان پذیر است